Machinerichtlijn introductie

De Machinerichtlijn is een Europese wet die eisen bevat waaraan machines bestemd voor de Europese markt moeten voldoen. De richtlijn bevat een groot aantal veiligheids- en gezondheidseisen en een klein aantal administratieve eisen. De landen in de Europese Unie zijn verplicht de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland is dat gedaan in de vorm van het Warenwetbesluit machines.  

De richtlijn is gericht tot de fabrikant van de machine. Dit houdt in dat fabrikanten verplicht zijn de eisen uit de richtlijn toe te passen. 

Op het gebied van veiligheid en gezondheid betekent dit onder andere dat de machine moet voldoen aan eisen als:

 • geen gevaar voor bekneld raken;
 • geen gevaar vastraken;
 • geen gevaar voor (af)snijden;
 • geen gevaar voor opgesloten raken;
 • geen gevaar voor elektrische schok;
 • geen gevaar voor lawaai;
 • enzovoort.

De Machinerichtlijn geeft niet aan op welke wijze aan deze eisen voldaan kan worden. In de loop der jaren is echter een groot aantal Europese normen ontwikkeld, specifiek voor de Machinerichtlijn. Met behulp van deze normen kan men voldoen aan de technische eisen van de richtlijn. Aangezien het toepassen van normen niet verplicht is, staat het de fabrikant vrij om zelf methoden te bedenken om aan de eisen van de richtlijn te voldoen.

De administratieve eisen waaraan de fabrikant moet voldoen zijn:

 • hij moet een risicobeoordeling maken van de machine;
 • hij moet een technisch dossier samenstellen;
 • bij iedere machine moet hij een gebruikshandleiding meeleveren;
 • bij iedere machine moet hij een Verklaring van Overeenstemming meeleveren;
 • op iedere machine moet hij een CE-markering aanbrengen.

Kopers van machines hebben dus recht op een gebruikshandleiding, een Verklaring van Overeenstemming en een CE-markering op de machine. De CE-markering op een machine houdt niet in dat de machine gekeurd is. Keuringen zijn slechts in een paar gevallen vereist. Met het aanbrengen van de CE-markering op een machine verklaart de fabrikant dat zijn machine voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen. Behalve de Machinerichtlijn kan dit bijvoorbeeld zijn de EMC-richtlijn, de Richtlijn drukapparatuur en/of de ATEX-richtlijn. 

Teneinde er voor te zorgen dat fabrikanten veilige machines op de markt brengen zijn zij door middel van de Richtlijn productaansprakelijkheid volledig aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun machine. Bij afwijking van de eisen van een richtlijn kunnen er sancties worden opgelegd, variërende van boetes tot het van de markt laten halen van de machine.


© 2008 - 2011 Machinerichtlijn - Realisatie: Kortsluiting | Sitemap - Disclaimer